Cửa sổ mở 3 cánh 3 ray

Bài viết trước đó Nhôm FLT Tem đỏ
Bài viết sau đó Cửa đi mở 3 cánh 3 ray